Er värd

Share this Page

ITF-kongressen äger rum i Sofia, Bulgariens huvudstad, på inbjudan av ITF:s bulgariska medlemsförbund och med stöd från ITF:s styrelseledamot Ekaterina Yordanova från Federation of Transport Trade Unions of Bulgaria, FTTUB. För en förteckning över ITF-medlemsförbund kan du gå in här.

Visste du att:

  • Bulgarien är Europas äldsta land
  • Det bulgariska alfabetet skapades på niohundratalet
  • Moderna bulgarers förfäder var thrakier, bulgarer och slaver

Lär er mer om Bulgariens rika historia genom att ladda ner kongressens informationsskrift.

Fackförbund i Bulgarien: gamla men unga

Fackföreningsrörelsen i Bulgarien växte fram efter det rysk-turkiska krigets slut 1878. De första som organiserade sig var lärare, följda av tryckeriarbetare som vidtog strejkåtgärder för att de var missnöjda med löner och arbetsvillkor. Under följande år samlades arbetstagare från olika näringar för att bilda fackliga organisationer. Först var de associerade med socialistpartierna i landet, men 1924 gick de samman och förklarade sig oberoende.

Efter den Sovjetstödda "Socialistrevolutionen den 9 september 1944" tog Fädernelandsfronten (OF) makten och etablerade en folkrepublik. Privat egendom nationaliserades och de övriga partierna likviderades. Nya fackförbund inrättades och alla arbetstagare samlades i General Workers' Trade Union (GWTU), vilket var starkt kopplat till kommunistpartiet. En del lagstiftning för arbetstagare antogs vid den tidpunkten, och är delvis fortfarande i kraft idag.

1987 gavs viss autonomi till fackförbund som tillät att beslut om uppgifter och verksamhet ägdes av förbunden. Till följd därav växte två nationella fackförbund fram – Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) och Confederation of Labour Support (CL Podkrepa) – som gav nytt liv till fackföreningsrörelsen i Bulgarien. Sålunda har fackliga organisationer i Bulgarien en lång historia – men är samtidigt unga.

Fackliga rättigheter idag

På senare tid har oberoende facklig verksamhet mött fientlighet på grund av privatisering och nya arbetsgivare som har dykt upp. Till följd därav har social dialog måst börja från början, och är i den privata sektorn fortfarande informellt bannlyst.

Idag är den fackliga organisationsgraden i landet 20 procent, med 27 procents organisationsgrad i transportsektorn.

Lagen ger inte adekvat skydd mot inblandning av arbetsgivare. Strejker hindras av alltför stora lagliga nödvändiga förutsättningar som kräver att majoriteten av alla arbetstagare i ett företag röstar för en strejkaktion. Statstjänstemän har inte rätt att förhandla kollektivt eller strejka. Järnvägsarbetare är också alltför hårt begränsade i sin rätt att strejka, då lagen fastställer omfattande lägsta service i järnvägstrafiken.

Ärenden har tagits upp med det bulgariska arbetsinspektoratet om vägran att förhandla i god anda och antifacklig diskriminering mot fackliga ledare, och det har skett angrepp mot fackliga lokaler och egendom.

För mer information om fackliga rättigheter i Bulgarien, se IFS årliga översikt