Fackförbund i Bulgarien

Share this Page

Fackförbund i Bulgarien: gamla men unga

Fackföreningsrörelsen i Bulgarien växte fram efter det rysk-turkiska krigets slut 1878. De första som organiserade sig var lärare, följda av tryckeriarbetare som vidtog strejkåtgärder för att de var missnöjda med löner och arbetsvillkor. Under följande år samlades arbetstagare från olika näringar för att bilda fackliga organisationer. Först var de associerade med socialistpartierna i landet, men 1924 gick de samman och förklarade sig oberoende.

Efter den Sovjetstödda "Socialistrevolutionen den 9 september 1944" tog Fädernelandsfronten (OF) makten och etablerade en folkrepublik. Privat egendom nationaliserades och de övriga partierna likviderades. Nya fackförbund inrättades och alla arbetstagare samlades i General Workers' Trade Union (GWTU), vilket var starkt kopplat till kommunistpartiet. En del lagstiftning för arbetstagare antogs vid den tidpunkten, och är delvis fortfarande i kraft idag.

1987 gavs viss autonomi till fackförbund som tillät att beslut om uppgifter och verksamhet ägdes av förbunden. Till följd därav växte två nationella fackförbund fram – Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) och Confederation of Labour Support (CL Podkrepa) – som gav nytt liv till fackföreningsrörelsen i Bulgarien. Sålunda har fackliga organisationer i Bulgarien en lång historia – men är samtidigt unga.